Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptember 1-jétől jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31. napjával megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő-ártámogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba. A támogatást a fűtéstámogatáson túl villanyáram, víz- és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. A gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy egyéb módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez és pénzben vagy természetben is megállapíthatja a támogatást.

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét.

A jogosultságot biztosító jövedelemhatár (az öregségi nyugdíjminimum – 2011-ben 28.500 Ft – 250{2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-a, azaz 71.250 Ft) emelése lehetővé teszi, hogy a korábbi energiatámogatási rendszer jelenlegi jogosultjai továbbra is kaphassanak támogatást.

A lakásfenntartási támogatás rendszerében a jövedelmi jogosultsági feltételek módosítása mellett két új elem is megjelenik: a fogyasztási egység és a vagyonvizsgálat.

A jövedelemszámítás alapja a jelenlegi egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező, fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz, amely reálisabban jeleníti meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek.

A támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatával az a cél, hogy kiszűrhetők legyenek a támogatást nem jogszerűen igénylők, növelve ezáltal az ellátás célzottságát és hatékonyságát.

Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet?

A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységre jutó jövedelem lesz. A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a második: 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8 és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Mit jelent a vagyonvizsgálat?

Az önkormányzat a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.

Pénzben vagy természetben kell nyújtani a támogatást?

Pénzben és természetben is nyújtható a támogatás, a törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. A támogatás megosztva is adható: részben készpénz, részben természetbeni támogatás formájában.

Pontosan, hogyan történik a természetben nyújtott támogatás?

A természetben nyújtott támogatás esetén az ügyfél nem kap közvetlenül pénzt, hanem az önkormányzat közvetlenül a közüzemi (gáz, áram, víz, szemétszállítás) szolgáltatók felé fizeti az esedékes számlát..

Eddig jogosult voltam a lakásfenntartási támogatásra. Újra kell igényelnem?

Amennyiben Ön eddig már jogosult volt a lakásfenntartási támogatásra, úgy jelenleg nem kell új igényt benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja.

Eddig jogosult voltam a gázár- vagy távhőtámogatásra. Újra kell igényelnem?

Igen, újra kell igényelni. Azoknak, akik korábban járt a gázár- és távhőtámogatás, nem jár tovább „automatikusan” a lakásfenntartási támogatás, hiszen több ponton változnak a feltételek.

Milyen igazolásokat, dokumentumokat kell az igényléshez benyújtani?

A helyi önkormányzat határozza meg pontosan, milyen dokumentumok, igazolások szükségesek a kérelemhez.

Leggyakrabban kért dokumentumok:

o A háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról.
o A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.
o Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell.
o Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal igazolható.
o A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat
o közüzemi számlák (gáz, villany, víz, szemétszállítás)
o Bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.

Fontos tudni, hogy köszönhetően a 2011. január 1-jén életbe lépett új gázár-szabályozásnak, a 3 vagy több gyermeket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, azt a Magyar Államkincstártól kell igényelni.

Daruszentmiklós, 2011. szeptember 7.

Rauf Norbert s.k.
polgármester