A 2013. évben ismét lehetőség nyílik óvodáztatási támogatás kérelmezésére.  A Jogszabályi hátteret a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásrólszóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a, valamint a a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/F-68/K §-ai tartalmazzák.

 

A támogatás feltétele:

Az Önkormányzati Hivatal az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak a szülőnek állapítja meg,

  1. a) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. b) amely gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, és
  3. c) akinek gyermeke legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába, és
  4. d) aki önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

A kérelem legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjeszthető elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.

 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha

  1. a) a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik,és
  2. b) a szülő által a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

 

A támogatás módja – pénzbeli támogatás:

– a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a beíratás
a) az év első felében történt és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 2 hónapja fennáll – júniusban
b) az év első felében történt, de júniusig nem telt el két hónap – decemberben
c) az év második felében történik és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 2 hónapja fennáll – decemberben
d) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában

– a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június és december hónapjában. (nem automatikusan)

 

A támogatás összege:

A támogatás összegét a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg, mely 2012-ben:

– első alkalommal történő folyósítás esetén gyermekenként 20.000 Ft

– ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000 Ft.

 

Jelen benyújtási határidő: 2013. május 31.  (ebben az esetben van mód rá, hogy júniusban kifizetésre kerüljön a támogatás) Az ezt követően benyújtott kérelmek csak december hónapban kerülnek kifizetésre.

 

Kérelem benyújtása: A kérelmet formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatal (2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D.) ügyfélszolgálatán  ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.00 óra között,

Szerda: 8.00 – 12.00 és 12.30 – 16.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 12.00 óra között.

Kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs.

A kérelem formanyomtatványa – ami egyben a nyilatkozat nyomtatványa is – az Önkormányzati Hivatal nyomtatványai között kihelyezésre került.

 

Szükséges iratok:

  • személyi igazolvány,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Kérem a fentiek szíves figyelembevételét!

 

Tisztelettel:

 

Pulainé Varga Gabriella

aljegyző