Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a daruszentmiklósi 0460. hrsz. alatt felvett „Kivett temető” megjelölésű, 5.719 m2 alapterületű köztemető üzemeltetésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 29. (péntek) 12,00 óra

A pályázatot Daruszentmiklós Község Polgármesteréhez személyesen a 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. szám alatt, vagy postai úton  2424. Előszállás, Pf. 9. –lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálása a 2013. áprilisi képviselő-testületi ülésen történik, legkésőbb 2013. április 29-éig (hétfő). Szerződéskötés legkésőbb 2013. április 30-ig (kedd).

A szerződés időtartama határozott idejű, 10 év. 2013. május 1 – 2023. április 30. közötti időszak.

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:

– a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy érvényes vállalkozói igazolvány,

– a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,

– a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

– igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

– a szolgáltatási tevékenység 2013. március 1-étől alkalmazandó árjegyzékét,

– a faladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,

– a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket,

– a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,

– hogyan biztosítja a temető törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét,

– közüzemi költségek (víz, villany) viselésének módját.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

A temető törvény 16. §-ában az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

A pályázat nyertese jogosult és köteles:

a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit,

d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;

f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

h) kijelöli a temetési helyeket;

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását,

j) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

k) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

l) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

– Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.

– Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és Daruszentmiklós Község

Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás: a temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való

előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírhelynyitás és visszahantolás, sírba helyezés, a halott szállítás, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, az exhumálás és az újratemetés.

– Temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.

– A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.

– Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

– Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.

– Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.

A közszolgálati szerződésben a pályázónak vállalnia kell, hogy mint Üzemeltető minden év december 31-ig beszámol a Képviselő-testületnek az elvégzett éves munkájáról, melyet a Testület minősít – döntve arról, hogy az Üzemeltető teljesíti-e a szerződésben foglaltakat. Nem-teljesítés esetén a Képviselő-testület jogosult a szerződés 90 napos határidővel történő felmondására.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Rauf Norbert polgármester, 06-25/505-403. telefonszámon.

 

Daruszentmiklós, 2013. február 28.

 

Rauf Norbert

polgármester