Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda óvodavezetői(magasabb vezetői) beosztásának ellátására az alábbiak szerint:

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 1- 2019. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2423 Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. sz.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,
 • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
  • vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
 • szakmai életrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
  • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
 • Postai úton, a pályázatnak Daruszentmiklós Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/D.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: óvodavezető.
  • Személyesen: Rauf Norbert Polgármester, 2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/D. sz.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauf Norbert Daruszentmiklós Község Önkormányzata Polgármestere nyújt, a 25/505-403-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben s a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § – 191. §-ában s a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet            5.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: