Daruszentmiklós Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szederinda Óvoda magasabb vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti  jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól-ig szól.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2423 Daruszentmiklós, Daru sor 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének szervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének szervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatallal való együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a 138/1992. (X.8.) Kr. rendelkezései az irányadók, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§   Főiskola, óvodapedagógus, vagy konduktor-óvodapedagógus végzettség, és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség ,

§   legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat –

Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, §   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§ az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

§   büntetlen előélet,

§   ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt § cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   szakmai életrajz

§      az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban
§                iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok

másolata

§                              pedagógus-szakvizsga  keretében  szerzett intézményvezetői

szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata

§ közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

§   szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás

§               nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§ nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

§   nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja

§ amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauf Norbert polgármester nyújt, a 25/505-403. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§    Postai úton, a pályázatnak a Daruszentmiklós Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

D93-4/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

vagy

§   Személyesen: Rauf Norbert polgármester, Fejér megye, 2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben és a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-ban, és a 138/1992. (X.8.) Kr. 5. §-ban meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő­testülete dönt. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§   www.daruszentmiklos.hu – 2013. június 1.

§   Oktatási és Kultúrális Közlöny – 2013. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásánál kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:D93-4/2013., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.daruszentmiklos.hu honlapon szerezhet.