A Magyar Közlönyben megjelent a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről. A fenti számú VM rendelet elektronikusan az alábbi honlapon elérhető: http://www.magyarkozlony.hu/ Magyar Közlöny 90. szám (2011. július 29.). Fontos részletek az alábbiakban!

Az alábbi tájékoztatást a jelenleg érvénybe lévő szabályozás alapján közöljük.

 

A ÚMVP IV. tengely LEADER program keretében, a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület térségében az alábbi célterületekre lehet támogatási kérelmet benyújtani:

 

  1. Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek fejlesztése
  2. Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, meglévő és új szolgáltatások fejlesztése. Közrend és közbiztonság elősegítése.
  3. Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése
  4. Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése
  5. Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés támogatása
  6. Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati elemek kialakítása
  7. Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai tudás- és képességfejlesztés
  8. Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható együttműködési formák kialakítása
  9. Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek lebonyolítása
  10. Térségi tanulmányok kidolgozása

 

A LEADER rendeletben megjelent támogatási kérelem benyújtási feltételek mellett a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által megalkotott HVS célterület tervező excel táblázat tartalmazza azokat az alanyi és tárgyai feltételeket, valamint csatolandó mellékletek listáját, amelyeket a támogatási kérelemmel együtt szkennelt formában be kell nyújtani az elektronikus felületen keresztül. (Ennek az excel táblázatnak az elérhetősége: http://www.mezofoldihid.hu/index.php?page=menu_151).

 

A pályázatok benyújtására 2011. szeptember 30. – 2011. október 31. között lesz lehetőség.

 

A pályázatok benyújtására elektronikus úton lesz csak lehetőség (www.mvh.gov.hu honlap Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül).

 

A pályázatok benyújtásának előfeltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen MVH regisztrációs számmal, amelyet a G0001 nyomtatványon lehet igényelni (nyomtatvány elérhetőség: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395). Amikor az MVH regisztrációs számot megkapja az ügyfél, a G946 nyomtatványon jelszót kell igényelni a rendszer használatához (nyomtatvány elérhetősége: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401). Ezt követően használható az elektronikus rendszer.

 

Az elektronikus benyújtással kapcsolatos tájékoztatás a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 20 § (2) – (7) bekezdésének értelmében, amely alapján a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete segíti a pályázókat:

„(2) Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles

a) az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából,

b) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezettel, annak írásos visszaigazolása alapján, egyeztetett időpontban a pályázat benyújtása céljából a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetnél megjelenni, valamint

c) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezetet az egyeztetett időpontban beálló változásról a pályázat benyújtására egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 5 nappal értesíteni, mely kötelezettsége elmulasztása esetén elveszti a jogot a LEADER HACS munkaszervezet a pályázat benyújtásához technikai közreműködőként való igénybevételére.

(3) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell – elektronikusan, valamint postai úton, vagy személyesen – az MVH-nak benyújtani, továbbá papíralapon, az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. Bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.

(4) A technikai közreműködő útján történő pályázatbenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja, a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető pályázat két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott dokumentumok pályázat adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt nyilatkozatban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott pályázati dokumentum vagy nyilatkozat egy példányát a technikai közreműködést ellátó szervezet, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a technikai közreműködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(5) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai közreműködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek – aláírásával ellátva – postai úton vagy személyesen kell benyújtania a lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre. Bejelentés hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen.

(6) A technikai közreműködő nem vehet részt az általa közreműködőként benyújtott pályázat további bírálatában.”

(Kiegészítés: a 2011. szeptember 30. napját megelőző legalább 20 nappal előtte.)

 

A LEADER rendelettel kapcsolatos további információkat, folyamatosan frissítve a www.mezofoldihid.huhonlap „Letölthető dokumentumok”, „Helyi Vidékfejlesztési Stratégia”, „Hírek” menüpontjában olvashatnak az érdeklődők. A jogszabályi változásokkal kapcsolatosan (VM rendelet, IH Közlemény, MVH Közlemény) szintén itt kaphatnak a pályázók folyamatosan, naprakész tájékoztatást.

 

A LEADER rendelettel kapcsolatosan a térségben lakossági fórumokra is sor kerül, melyek helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

 

Üdvözlettel

 

Márok Csaba

MHTE elnök