Daruszentmiklós Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Figyelem!

– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg a az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatot Polgármesteri Hivatalánál (2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/D. címen)  írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A borítékra írják rá: „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT”.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november  14.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

1.         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

2.    Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelemének havi összege (bér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartási díj, GYES, GYED, GYET, munkanélküli ellátás, táppénz, rendszeres szociális segély, ápolási díj, járadék) szóló igazolásokat. Jövedelemigazolásként munkáltatói vagy APEH által kiállított igazolás fogadható el.

3.    A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 • a pályázó és a vele egy háztartásban élők lakcímkártya másolata
 • NYILATKOZAT az egy háztartásban élőkről és jövedelmükről (kötelező nyilatkozatforma)
 • testvérek iskolalátogatási igazolása
 • jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén a munkaügyi központtal történő együttműködés, ill. ellátás igazolása
 • a pályázó tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a társadalombiztosítási ellátásról szóló igazolás
 • árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás havi összegének igazolása
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntése az egyedül nevelés tényéről, gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozat és/vagy igazolás/nyilatkozat a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről
 • a pályázó saját gyermeke esetén a gyermek születési anyakönyv másolata
 • önfenntartó pályázóknál: rendszeres jövedelem esetén saját jövedelem igazolás, alkalmi munkavállalás esetén alkalmi munkavállalói könyv másolata
 • amennyiben a pályázó nem nyert kollégiumi elhelyezést, az elutasítás igazolása
 • amennyiben a pályázó albérletben él, albérleti szerződés másolata
 • ha a pályázó lakóhelye és a felsőoktatási intézmény  nem egy településen van, az utazási költséget igazoló hivatalos számla, mely az utazás távolságát is igazolja

Pályázatot és mellékletet nem küldünk vissza!

 

A pályázatokat Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 9-ig bírálja el.

 

A Képviselő-testület a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-ig a Wekerle Sándor Alapkezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

 

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;

– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

 

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.