Daruszentmiklós Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási  hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan.

 

 

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Figyelem!

– Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a  Bursa Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012. őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2012. március.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelőnek részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a  Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

 

A pályázatot Polgármesteri Hivatalánál (2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/D. címen)  írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A borítékra írják rá: „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT”.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

1.         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

2.    Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 • A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelemének havi összege (bér, nyugdíj, családi pótlék, gyermektartási díj, GYES, GYED, GYET, munkanélküli ellátás, táppénz, rendszeres szociális segély, ápolási díj, járadék) szóló igazolásokat. Jövedelemigazolásként munkáltatói vagy APEH által kiállított igazolás fogadható el.

3.    A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

 • a pályázó és a vele egy háztartásban élők lakcímkártya másolata
 • NYILATKOZAT az egy háztartásban élőkről és jövedelmükről (kötelező nyilatkozatforma)
 • testvérek iskolalátogatási igazolása
 • jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén a munkaügyi központtal történő együttműködés, ill. ellátás igazolása
 • a pályázó tartós betegsége vagy fogyatékossága esetén a társadalombiztosítási ellátásról szóló igazolás
 • árvaság, félárvaság esetén az árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás havi összegének igazolása
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntése az egyedül nevelés tényéről, gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozat és/vagy igazolás/nyilatkozat a jelenleg kézhez kapott tartásdíj összegéről
 • a pályázó saját gyermeke esetén a gyermek születési anyakönyv másolata
 • önfenntartó pályázóknál: rendszeres jövedelem esetén saját jövedelemigazolás, alkalmi munkavállalás esetén alkalmi munkavállalói könyv másolata
 • amennyiben a pályázó nem nyert kollégiumi elhelyezést, az elutasítás igazolása
 • amennyiben a pályázó albérletben él, albérleti szerződés másolata
 • ha a pályázó lakóhelye és a felsőoktatási intézmény  nem egy településen van, az utazási költséget igazoló hivatalos számla, mely az utazás távolságát is igazolja

Pályázatot és mellékletet nem küldünk vissza!

 

A pályázatokat Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 9-ig bírálja el.

 

A Képviselő-testület a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A települési önkormányzat 2011. december 5-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:

– a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

A Wekerle Sándor Alapkezelő Igazgatósága 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az Wekerle Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;

– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

– személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni

A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.