Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,
1.    bölcsődében, óvodában és iskolában az étkezéshez jogszabály szerinti normatív kedvezményt,
2.    évi egyszeri egyösszegű támogatást,
3.    és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket igényelhet.
Jogosultság megállapításának feltételei

1.    Ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy
2.    ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
3.    ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
4.    ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,
akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át, ( 2011-ben 37.050 Ft-ot)
gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 {2e2132c57169493451ab3c5540ec278301c5498b2365035ce5e9bd83179a8488}-át (2011-ben 39.900 Ft-ot),
A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni
Kit tekintünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak?
A kérelem benyújtásánál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
1.    A szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
2.    a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
3.    a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat, folytató gyermeket,
4.    a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat, folytató gyermeket,
5.    korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermeket,
6.    a családjogi törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
A kérelemben, ill. a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.
Jövedelem vizsgálata:

Amennyiben a hatóság hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel lehet hívni a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 százalékát, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembevételével kerül megállapításra.

Jogosultság megállapítás a vagyoni helyzet vizsgálata alapján
Akkor lehet megállapítani a vagyoni helyzet vizsgálata alapján a jogosultságot, ha az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg
1.    külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30-szorosát vagy
2.    együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát.

Mit értünk vagyon alatt?
Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni. A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárműre.

Jogosultság nagykorúvá válás esetén:

Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapításakor a jogosult kiskorú volt, azonban annak fennállása alatt betölti 18. évét ezt követően is fennmarad – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a jogosultság
1.    23 éves koráig, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait, ill.
2.    25 éves koráig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

Pénzbeli támogatásra való jogosultság
A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
1.    tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,
2.    tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás összege 2011-ben 5 800 Ft. A további években az emelésről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvényben rendelkezik.

A kérelemhez a következőket szükséges csatolni:
1.    A rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről igazolás, Gyes, családi pótlék szelvény (bankszámlakivonat)
2.    Közép ill. felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek esetén az intézmény iskolalátogatási igazolását
3.    A tanuló ill hallgató nyilatkozatát az ösztöndíj összegéről (amennyiben kap)
4.    A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, gyámhatósági határozat
5.    Személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ ill. adóazonosító kártya)