A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2017. november 3. (péntek). A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.
A szavazásra jogosult kamarai tagok országosan minden megyében ezen a napon adhatják le a szavazatukat a jelölő szervezetek
megyei küldöttjelölteket tartalmazó listájára. A megyei küldöttek a következő 5 évben képviselik a kamarai tagok érdekeit a Kamara
megyei szervezetein keresztül, továbbá megválasztják a Kamara megyei és országos tisztségviselőit.

NÉVJEGYZÉK
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény és a Kamara Alapszabálya
értelmében – a pártoló és tiszteletbeli tagok, valamint a hatályos, de nem érvényesített őstermelői igazolvánnyal
rendelkezők kivételével – valamennyi kamarai tag jogosult a megyei küldöttek választásában részt venni.
A Kamara a 2017. június 30-i kamarai tagjegyzék alapján összeállította a választási névjegyzéket, amely kereshető formában
elérhető a köztestület portálján (www.nak.hu). A Kamara szavazásra jogosult tagja lakóhelye, illetve székhelye szerinti
szavazási körzetközpontban adhatja le szavazatát. A választási névjegyzékben szereplő tagok a névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak.
SZAVAZÁS
Érvényesen szavazni egy jelölőszervezet által állított listára lehet a megyében kijelölt szavazási körzetközpontban a Helyi
Kamarai Választási Bizottság tagjai előtt.
Szavazás előtt a Helyi Kamarai Választási Bizottság tagjai ellenőrzik a szavazási jogosultságot, ezért a tagnak szükséges
magával vinni személyazonosságát igazoló okmányát (érvényes személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély)
és lakcímkártyáját, illetőleg amennyiben jogi személy képviseletében jár el, akkor a törvényes képviseleti jogát igazoló
dokumentum másolati példányát (pl.: aláírási címpéldány, cégkivonat). A képviseleti jogot igazoló dokumentum hiányában
a Helyi Kamarai Választási Bizottság elektronikus úton győződik meg a képviseleti jogosultságról. A jogi személy képviseletében
eljáró, akár önálló, akár együttes cégjegyzési joggal rendelkező képviselő által a szavazás helyszínén polgári
és büntetőjogi felelősségvállalás mellett megtett nyilatkozat szükséges annak hiteles igazolására, hogy több képviselő
vagy együttes cégjegyzési joggal rendelkezők közül ő jogosult a jogi személyt megillető szavazati jog gyakorlására.
ÁTJELENTKEZÉS
A Választási Szabályzat értelmében lehetőség van arra, hogy a szavazásra jogosult tag adott megyén belül a kiküldött
értesítőben megjelölt szavazási körzetközponttól eltérő szavazási körzetközpontban voksoljon. Az átjelentkezéshez
szükséges formanyomtatvány megtalálható a Kamara portálján, illetőleg bármelyik falugazdász irodában kérhető.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet a Kamara részére (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, 1519 Budapest, Pf.: 285. vagy
kamaraivalasztas@nak.hu) szükséges eljuttatni
legkésőbb 2017. október 29. (vasárnap) éjfélig.
A megyei küldöttválasztásról a szavazás eredményét, megyénként az Országos Kamarai Választási Bizottság állapítja meg.
A szavazás a 2012. évi CXXVI. törvény 33.§ (1) bekezdése szerinti eljárásnak minősül.
A kamarai választással kapcsolatban tájékozódhat a Kamara portálján (www.nak.hu), a „Kamarai választás 2017” menüpont
alatt. Részletes
tájékoztatásért hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat hétköznapokon munkaidőben a + 36 80 900 365 belföldről
ingyenesen hívható zöld számon, vagy írjon nekünk a kamaraivalasztas@nak.hu e-mail címre.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara